The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

English-Swedish LU Glossary

The LU Glossary is intended to cover the English terminology needed to describe Lund University as a public institution of higher education. It complements the Swedish-English glossary provided by the Swedish Council for Higher Education.

J | W

A

academic appointments board lärarförslagsnämnd, tjänsteförslagsnämnd

Academic Support Centre Studieverkstaden

academic year läsår

accountant redovisningsekonom

Accounting Redovisning och bokslut

acting tillförordnad

adjunct lecturer adjungerad universitetsadjunkt

adjunct professor adjungerad professor

adjunct senior lecturer adjungerad universitetslektor

administrative assistant administrativ assistent

administrative assistant assistent (administrativ)

administrative coordinator administrativ koordinator

administrative coordinator administrativ samordnare

Administrative Development and Support Förvaltningsstab

administrative director administrativ direktör

administrative head of unit intendent

administrative manager administrativ chef

administrative officer administrativ handläggare

administrative officer, Swedish Scholastic Aptitude Test handläggare, högskoleprovet

administrative project assistant administrativ projektassistent

administrator administratör

admission requirements förkunskapskrav, behörighetskrav

admissions coordinator antagningskoordinator

Admissions Office Antagningsavdelningen

admissions officer antagningshandläggare

advertisement, vacancy notice utlysning

agency capital myndighetskapital

analyst analytiker

analyst/statistician analytiker/statistiker

animal assistant försöksdjursassistent

animal technician försöksdjurstekniker

appointment förordnande, tillsättning

archives assistant arkivassistent

archivist arkivarie

area of activities verksamhetsgren

assignment uppgift

assistant director biträdande föreståndare

assistant head of department biträdande prefekt

assistant head of division biträdande avdelningschef

assistant head of faculty office biträdande kanslichef

assistant head of human resources biträdande personalchef

assistant legal counsel biträdande jurist

assistant project manager biträdande projektledare

assistant university librarian biträdande universitetsbibliotekarie

assistant head of education biträdande utbildningschef

associate professor docent

associate researcher biträdande forskare

associate senior lecturer biträdande universitetslektor

B

bibliometrician bibliometriker

bioinformatician bioinformatiker

biomedical scientist biomedicinsk analytiker

biostatistician biostatistiker

board secretary nämndsekreterare

bookbinder bokbindare

Budget Management Budget och uppföljning

building project coordinator byggprojektsamordnare

building supervisor husprefekt, intendent

business analyst omvärldsanalytiker

business developer affärsutvecklare

business relations coordinator näringslivskoordinator

C

careers advisor karriärvägledare

careers coach karriärcoach

careers coordinator arbetslivskoordinator

caretaker expeditionsvaktmästare/vaktmästare

caretaker vaktmästare

caretaker's office vaktmästeri

chair ordförande

chemical safety coordinator kemikaliesäkerhetssamordnare

chief health and safety representative överskyddsombud

chief security officer säkerhetschef

choirmaster kördirigent

cleaner lokalvårdare

cleaning team leader förste lokalvårdare

clinical assistant klinisk assistent

communications director kommunikationsdirektör

communications officer kommunikatör

communications strategist kommunikationsstrateg

compensatory leave kompensationsledighet

compilation thesis sammanläggningsavhandling

compulsory course obligatorisk kurs

computer maintenance manager datordriftchef

computer technician datatekniker

computer technician datortekniker

conference coordinator konferenssamordnare

conference steward konferensvärd

conference steward konferensvärdinna

conference steward kongressvärd

conference technician kongresstekniker

conservator konservator

contract lawyer avtalsjurist

controller controller

controller verksamhetscontroller

controller personuppgiftsansvarig

coordinator koordinator

coordinator samordnare

Corporate Communications Sektionen Kommunikation

cost centre kostnadsställe

course kurs

course administrator kursadministratör

course director kursföreståndare, kursansvarig

course evaluation kursvärdering

course evaluation report kursutvärdering

course syllabus committee kursplanegrupp

cultural heritage officer antikvarie

customer relations manager kundansvarig

D

data entry officer arkivhanterare

data protection officer dataskyddsombud

database administrator databasadministratör

dean dekan

deed of gift gåvobrev

degree examen

degree administration officer examenshandläggare

Degree Office Examensavdelningen

department institution

department administrator institutionsadministratör

department board institutionsstyrelse

department technician institutionstekniker

deputy director ställföreträdande föreståndare

deputy head of department ställföreträdande prefekt

Development Office Donatorrelationer

development officer utvecklare

development strategist utvecklingsstrateg

dietician dietist

directly appointed professor kallad professor

director föreståndare

director of (division) avdelningsdirektör

director of finance ekonomidirektör

director of first and second-cycle studies studierektor för grundutbildningen

director of human resources personaldirektör

director of innovation innovationschef

director of music director musices

director of studies studierektor

director of the Development Office donationschef

director of third cycle studies studierektor för forskarutbildningen

directory administrator katalogadministratör

directory manager katalogansvarig

Disability Support Services Pedagogiskt stöd

dispute negotiation tvisteförhandling

division sektion

division avdelning

division manager avdelningsansvarig

division office sektionsstab

doctoral conferment ceremony promotion

doctoral student doktorand

donation agreement donationsöverenskommelse

duties arbetsuppgifter

E

e-purchasing coordinator e-handelssamordnare

editor redaktör

education officer utbildningshandläggare

education officer pedagog

education, training utbildning

educational development officer pedagogisk utvecklare

educational officer museipedagog

Educational Support Pedagogiska stödåtgärder

elected office förtroendeuppdrag

elective course valbar kurs

electrical engineer elingenjör

electrical technician eltekniker

eligibility behörighet

eligible behörig

Employment (Co-Determination in the Workplace) Act Medbestämmandelagen

employment lawyer arbetsrättsjurist

Endowment Administration Donationsförvaltning

engineer ingenjör

environmental coordinator miljösamordnare

environmental manager miljöchef

estates controller byggnadscontroller

estates manager byggnadschef

ethical review etikgranskning

EU liaison officer EU-handläggare

exam feedback skrivningsgenomgång

executive secretary chefssekreterare

exhibition producer utställningsproducent

expert expert

external coordinator extern koordinator

external engagement coordinator samverkanskoordinator

F

facilities planner lokalplanerare

faculty board fakultetsstyrelse

faculty coordinator fakultetskoordinator

faculty librarian fakultetsbibliotekarie

faculty librarian områdesbibliotekarie

faculty office kansli

faculty secretary fakultetssekreterare

Finance Sektionen Ekonomi, Ekonomi

finance administrator ekonomiadministratör

finance assistant ekonomiassistent

finance manager ekonomiansvarig

finance officer ekonom

finance officer ekonomihandläggare

fire protection manager brandskyddsansvarig

fire safety coordinator brandskyddssamordnare

first and second-cycle studies coordinator utbildningssamordnare inom grundutbildning

fixed-term appointment tidsbegränsad anställning

flammable goods supervisor föreståndare för brandfarlig vara

freestanding course fristående kurs

G

gardener trädgårdsmästare

general counsel chefsjurist

General Study Guidance Service Allmän studievägledning

grant administrator anslagsadministratör

graphic communications officer grafisk kommunikatör

graphic designer grafisk formgivare

H

head gardener trädgårdsförman

head of (name of administrative unit) avdelningschef (förvaltning)

head of administration förvaltningschef

head of auditing revisionschef

head of ceremonies ceremonimästare

head of communications kommunikationschef

head of course administration kursadministrativ chef

head of department prefekt

head of division avdelningschef, avdelningsföreståndare (utbildning)

head of division sektionschef

head of education utbildningschef

head of faculty office kanslichef

head of finance ekonomichef

head of human resources personalchef

head of information informationschef

head of IT IT-chef

head of maintenance driftchef

head of office avdelningschef (administration)

head of planning planeringschef

head of procurement upphandlingschef

head of research administration forskningsadministrativ chef

head of services servicechef

head of theoretical training teoriutbildningschef

head of unit enhetschef

health and safety representative skyddsombud

higher administrative officer 1:e byråsekreterare

Human Resources Personal

HR administrator HR-administratör

HR finance officer HR-ekonom

HR manager HR-chef 

HR officer HR-ansvarig 

HR partner HR-partner

HR specialist HR-specialist

I

industry relations coordinator branschkoordinator

information assistant informationsassistent

information officer informatör

instructor instruktör

instrument maker instrumentmakare

interior designer inredningsarkitekt

Internal Audit Office Internrevisionen

internal auditor internrevisor

international coordinator internationell koordinator

international director internationell chef

international officer internationell handläggare

International Relations Avdelningen för internationella relationer

internationalisation manager internationaliseringsansvarig

invigilator skrivningsvakt

IT architect IT-arkitekt

IT archivist IT-arkivarie

IT coordinator IT-samordnare

IT engineer IT-ingenjör

IT maintenance technician IT-drifttekniker

IT manager IT-ansvarig

IT security architect IT-säkerhetsarkitekt

IT security manager IT-säkerhetsansvarig

IT security specialist IT-säkerhetsspecialist

IT services manager IT-tjänsteansvarig

IT strategist IT-strateg

IT technician IT-tekniker

IT, Estates, Service Byggnad, IT, Service (BITS)

J

journalist journalist

L

laboratory assistant laboratorieassistent

laboratory engineer laboratorieingenjör

laboratory manager laboratoriechef

laboratory researcher laboratorieforskare

laboratory technician laboratorietekniker

Labour Law and Employee Support Arbetsrätt och anställningsfrågor

landscape technician trädgårdstekniker

language teaching expert språkpedagog

lease administrator hyresekonom

lecturer universitetsadjunkt

legal counsel jurist

Legal Services and Records Management Sektionen Juridik och dokumenthantering

Legal Services Office Juridiska avdelningen, Juridik

librarian bibliotekarie

library and ICT manager biblioteks- och IKT-chef

library assistant biblioteksassistent

library director överbibliotekarie

library helper biblioteksbiträde

local HSE committee lokal skyddskommitté

LU Estates LU Byggnad

M

maintenance technician driftingenjör

maketing communications officer marknadskommunikatör

management administrator ledningsadministratör

Management group for gender equality, equal opportunities and diversity Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Management Support Ledningsstöd

Master's programme coordinator masterkoordinator

mechanical designer konstruktör

medical research assistant forskningssköterska

medical secretary läkarsekreterare

motor technician motortekniker

multimedia adviser multimediainstruktör

multimedia developer multimediautvecklare

multimedia technician multimediatekniker

museum assistant museiassistent

museum assistant museibiträde

museum assistant museivärd

museum curator museiintendent

museum director museichef

museum technician museitekniker

N

negotiation manager förhandlingsansvarig

network specialist nätverksspecialist

network technician nätverkstekniker

nominating committee valberedning

O

occupational health doctor företagsläkare

occupational health nurse företagssköterska

occupational health physiotherapist företagssjukgymnast

Occupational Health Service Företagshälsovården

occupational hygienist yrkeshygieniker

Office of Special Events and Protocol Akademiintendenturen

Office of the Vice-Chancellor Ärendehantering och sekratariat

Office of the Vice-Chancellor Universitetsledningens stab

Office of the Vice-Chancellor Universitetsledningens kansli

ombudsman ombudsman

on leave tjänstledig

operating engineer driftingenjör

operational assistant driftsassistent

operations manager driftledare

operator operatör

optional course valfri kurs

P

patent adviser patentrådgivare

payroll officer lönehandläggare

payroll specialist lönespecialist

pensions officer pensionshandläggare

permanent position tillsvidareanställning

personal identity number personnummer

photographer fotograf

physiotherapist sjukgymnast

piano technician pianotekniker

planner planerare

Planning and Evaluation Planering och utvärdering

planning secretary planeringssekreterare

policy officer utredare

position, task uppdrag

post-retirement professor seniorprofessor

post, position tjänst

postdoc postdoktor

postdoctoral research fellow forskarassistent

pre-press operator pre-pressoperatör

preparatory course for prospective associate professors docentförberedande kurs

press officer pressansvarig

principal health and safety representative huvudskyddsombud

printer tryckare

process coordinator processamordnare

process manager processledare

processor personuppgiftsbiträde

procurement coordinator upphandlingssamordnare

procurement officer upphandlare

producer producent

production manager produktionsledare

professional development manager personalutvecklare

professor professor

professor/associate consultant professor/biträdande överläkare

professor/consultant professor/överläkare

professor/general practitioner professor/distriktsläkare

professor/hospital physicist professor/sjukhusfysiker

professor/nurse professor/sjuksköterska

professor/senior hospital chemist professor/förste sjukhuskemist

professor/specialist physician professor/specialistläkare

programme utbildning

programme administrator utbildningsadministratör

programme coordinator utbildningssamordnare

programme coordinator utbildningskoordinator

programme director programansvarig

programme planner programplanerare

programme secretary programsekreterare

programmer programmerare

programmes director utbildningsledare

project administrator projektadministratör

project assistant projektassistent

project communications officer projektkommunikatör

project coordinator projektkoordinator

project coordinator projektsamordnare

project director projektdirektör

project engineer projektingenjör

project manager projektledare

proofreading språkgranskning

property manager egendomsförvaltare

psychiatrist psykiater

psychologist psykolog

public authority myndighet

Purchase and Procurement Inköp och upphandling

purchasing coordinator inköpssamordnare

Q

qualification behörighet

qualification kompetens

qualified behörig

quality assurance coordinator kvalitetssamordnare

R

reading list, required reading kurslitteratur

receptionist receptionist

recruitment consultant rekryteringskonsult

recruitment coordinator rekryteringssamordnare

recruitment manager rekryteringsansvarig

recruitment officer rekryteringshandläggare

Regional Ethical Review Board Regionala etikprövningsnämnden

registrar registrator

research administrator forskningsadministratör

research assistant forskningsassistent

research communication officer forskningskommunikatör

research coordinator forskningssamordnare

research council forskningsråd

research engineer forskningsingenjör

research journalist forskningsjournalist

research liaison officer forskningshandläggare

Research Misconduct Review Board Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet

research secretary forskningssekreterare

Research Services Forskningsservice

research strategist forskningsstrateg

research team leader forskargruppschef

Research, External Engagement and Innovation Forskning, samverkan och innovation

researcher forskare

Room and Conference Booking Office Lokalbokningen

rules of procedure arbetsordning

S

Salary and Benefits Office Löner och förmåner

scholarship administrator stipendieadministratör

scientific coordinator vetenskaplig samordnare

secretary högskolesekreterare

secretary kansliskrivare

secretary to the vice-chancellor rektorssekreterare

security coordinator säkerhetssamordnare

security guard museivakt

security officer säkerhetshandläggare

semester termin

senior administrative officer byrådirektör

senior caretaker vaktmästeriföreståndare

senior instrument maker 1:e instrumentmakare

senior laboratory assistant 1:e laboratorieassistent

senior lecturer universitetslektor

senior lecturer/consultant universitetslektor/överläkare

senior lecturer/consultant/specialist universitetslektor/överläkare/specialistläkare

senior lecturer/general practitioner universitetslektor/distriktsläkare

senior lecturer/nurse universitetslektor/sjuksköterska

senior lecturer/occupational therapist universitetslektor/arbetsterapeut

senior lecturer/physiotherapist universitetslektor/sjukgymnast

senior librarian 1:e bibliotekarie

senior photographer förste fotograf

service administrator serviceadministratör

service assistant serviceassistent

service manager serviceledare

service technician servicetekniker

SI mentor SI-mentor

skill skicklighet

software developer mjukvaruutvecklare

statistician statistiker

steward värd (konferens)

Student Affairs Student och utbildning

student coordinator studentkoordinator

Student Health Centre Studenthälsan

student health doctor studentläkare

student health nurse studentsköterska

Student Records Office Ladokavdelningen

Student Services Studentservice

student welfare officer studentkurator

student working on a degree project examensarbetare

studio manager ateljéföreståndare

study administrator studieadministratör

study counsellor studievägledare

study and careers adviser studie- och karriärvägledare

study coordinator studiekoordinator

study information officer studieinformatör

Study Support and Advising Services Studiestöd och vägledning

support technician supporttekniker

switchboard operator växeltelefonist

system administrator systemadministratör

system administrator systemförvaltare

system architect systemarkitekt

system manager systemansvarig

systems developer systemutvecklare

systems engineer systemingenjör

systems technician systemtekniker

T

teaching assistant amanuens grundutbildning

team leader gruppledare

team leader teamledare

team manager gruppchef

technical assistant tekniskt biträde

technical coordinator tekniksamordnare

technical manager teknisk chef

technical team leader teknisk arbetsledare

technician tekniker

technology coordinator teknikentreprenör

telecommunications administrator teleadministratör

telephone operator telefonist

test manager testledare

theatre technician teatertekniker

thesis avhandling

third cycle studies coordinator utbildningssamordnare för forskarutbildning

third cycle studies council forskarutbildningsråd

traffic warden parkeringsvakt

translator översättare

translator/expert översättare/sakkunnig

U

unit administrator enhetsadministratör

unit manager verksamhetschef

university archivist universitetsarkivarie

University Board universitetsstyrelsen

university librarian universitetsbibliotekarie

university management group (UMG) universitetsledning

V

vacuum engineer vakuumingenjör

veterinarian veterinär

Vice-Chancellor rektor

visiting doctoral student gästdoktorand

visiting lecturer gästlärare

visiting professor gästprofessor

W

web administrator webbadministratör

web coordinator webbkoordinator

web developer webbutvecklare

web editor webbredaktör

web strategist webbstrateg

webmaster webmaster

welfare officer kurator

work environment administrator arbetsmiljöadministratör

work environment coordinator arbetsmiljösamordnare

work environment engineer arbetsmiljöingenjör

work placement coordinator praktikförmedlare

working committee arbetsutskott

workshop instructor verkstadsinstruktör

Contact

Missing a word from the list? Please contact Translation and Language Services. 

Bryan Ralph
Translator
bryan [dot] ralph [at] kommunikation [dot] lu [dot] se